У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відродження історико-культурних та

господарських традицій Українського козацтва

Враховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності, а також з метою відродження традицій та звичаїв Українського козацтва постановляю:

1. Схвалити громадські ініціативи щодо державної підтримки дальшого розвитку і діяльності організацій Українського козацтва, які об'єднують громадян України, що відносять себе до козаків, спрямовані на:

- відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва;

- відновлення в установленому порядку історичних назв населених пунктів місцевостей, об'єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією Українського козацтва;

- використання в установленому порядку атрибутики та символіки Українського козацтва;

- створення відповідно до законодавства України козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, промислів тощо;

- піклування про пам'ятки історії та культури Українського козацтва, здійснення у відповідних пам'ятних місцях природоохоронних заходів та сприяння науково-пошуковій роботі;

- взаємодію з державними органами щодо патріотичного виховання молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи.

2. Міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади України, Уряду Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських Рад сприяти розвитку Українського козацтва, в тому числі здійсненню його статутної діяльності.

3. Рекомендувати органам, уповноваженим управляти майном, що перебуває у державній власності, вирішувати питання щодо виділення приміщень організаціям Українського козацтва.

4. Міністерству культури України, Міністерству України у справах молоді і спорту здійснювати заходи щодо проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, створення козацьких художніх самодіяльних колективів та фізкультурно-спортивних секцій.

5. Міністерству оборони України, Штабу Цивільної оборони України, Національній гвардії України та Державному комітету у справах охорони державного кордону України розглянути у тримісячний строк питання щодо укомплектування окремих військових формувань призовниками з організацій Українського козацтва.

6. Кабінету Міністрів України розробити у місячний строк заходи щодо наукового опрацювання матеріалів з історії Українського козацтва, поетапного відродження його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 4 січня 1995 року, № 14/95

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відродження історико-культурних та

господарських традицій Українського козацтва

Враховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності, а також з метою відродження традицій та звичаїв Українського козацтва постановляю:

1. Схвалити громадські ініціативи щодо державної підтримки дальшого розвитку і діяльності організацій Українського козацтва, які об'єднують громадян України, що відносять себе до козаків, спрямовані на:

- відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва;

- відновлення в установленому порядку історичних назв населених пунктів місцевостей, об'єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією Українського козацтва;

- використання в установленому порядку атрибутики та символіки Українського козацтва;

- створення відповідно до законодавства України козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, промислів тощо;

- піклування про пам'ятки історії та культури Українського козацтва, здійснення у відповідних пам'ятних місцях природоохоронних заходів та сприяння науково-пошуковій роботі;

- взаємодію з державними органами щодо патріотичного виховання молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи.

2. Міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади України, Уряду Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських Рад сприяти розвитку Українського козацтва, в тому числі здійсненню його статутної діяльності.

3. Рекомендувати органам, уповноваженим управляти майном, що перебуває у державній власності, вирішувати питання щодо виділення приміщень організаціям Українського козацтва.

4. Міністерству культури України, Міністерству України у справах молоді і спорту здійснювати заходи щодо проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, створення козацьких художніх самодіяльних колективів та фізкультурно-спортивних секцій.

5. Міністерству оборони України, Штабу Цивільної оборони України, Національній гвардії України та Державному комітету у справах охорони державного кордону України розглянути у тримісячний строк питання щодо укомплектування окремих військових формувань призовниками з організацій Українського козацтва.

6. Кабінету Міністрів України розробити у місячний строк заходи щодо наукового опрацювання матеріалів з історії Українського козацтва, поетапного відродження його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 4 січня 1995 року, № 14/95

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День Українського козацтва

Враховуючи історичне значення i заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, постановляю:

Установити День Українського козацтва, який відзначати щорічно 14 жовтня в день свята Покрови Пречистої Богородиці.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 7 серпня 1999 року, № 966/99

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Координаційну раду з питань

розвитку Українського козацтва

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Указом Президента України
вiд 22 грудня 1999 року № 1610/99

1. Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є: здійснення аналізу стану розвитку Українського козацтва та координації взаємодії органів виконавчої влади і козацьких організацій у сфері відродження історико-культурний та господарських традицій Українського козацтва; внесення Президентові України пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: вивчає та аналізує стан розвитку козацтва в Україні; вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва; взаємодіє з органами виконавчої влади у питанні діяльності козацьких організацій; бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції; вносить пропозиції стосовно патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді; сприяє укомплектуванню окремих підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань призовниками, що є членами козацьких організацій; вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розробки програм житлового будівництва, організації козацьких селянських (фермерських) господарств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, промислів тощо, а також виділення для цього цільових кредитів; сприяє охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з історією Українського козацтва; проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз'яснювальну роботу з проблем розвитку Українського козацтва, відродження та розвитку його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.

5. Координаційна рада має право: одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції; утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи; залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вчених до розгляду питань, що належать до її відання.

6. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше раз на три місяці. Координаційна рада правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більш як половини її членів. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради членів і оформляються протоколом. У разі, якщо член Координаційної ради не згоден з її рішенням, або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядається, письмово. В період між засіданнями Координаційної ради її діяльність забезпечує секретаріат, який складається з секретаря Координаційної ради та двох спеціалістів.

7. Координаційну раду очолює голова, якого призначає Президент України. Склад Координаційної ради затверджує Президент України за поданням голови Координаційної ради.

8. Голова Координаційної ради: організовує діяльність Координаційної ради, спрямовує роботу її секретаріату; представляє Координаційну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями. Координаційна рада використовує у своїй роботі бланк и зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В. ЛИТВИН

Що таке "Українське козацтво"?

Лист № 5/6-06/318 від 21.12.1999 року

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

...У назвах і текстах Указів Президента України від 7 серпня 1999 року № 966 "Про День Українського козацтва" та від 6 жовтня 1999 року № 1283 "Про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва" поняття "Українське козацтво" вживається як таке, що уособлює всі козацькі організації України, які мають на меті відродження козацьких традицій.

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну програму відродження та

розвитку Українського козацтва на 2002 - 2005 роки

З метою відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, сприяння громадській злагоді в суспільстві постановляю:

1. Схвалити Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 - 2005 роки (далі Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити заходів щодо виконання зазначеної Програми.

3. Кабінету Міністрів України під час підготовки проектів Державного бюджету України передбачати, починаючи з 2002 року, кошти для виконання Програми та встановити контроль за їх витрачанням.

4. Координаційній раді з питань розвитку Українського козацтва при Президентові України вжити заходів щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів для виконання Програми.

5. Запропонувати Національній академії наук України, Академії педагогічних наук України здійснювати методичне і наукове забезпечення виконання Програми.

м. Київ, 15 листопада 2001 року, № 1092/2001

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Раду Українського козацтва

З метою створення ефективного механiзму взаємодiї органiв державної влади та козацьких громадських органiзацiй щодо розвитку iсторичних, патрiотичних, господарських та культурних традицiй Українського козацтва та вiдповiдно до пункту 28 частини першої статтi 106 Конституцiї України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Раду Українського козацтва (далi - Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентовi України.

2. Визначити головною метою дiяльностi Ради забезпечення реалiзацiї потенцiалу козацької iдеї для консолiдацiї українського суспiльства, залучення козацьких громадських органiзацiй до охорони культурної спадщини, фiзкультурно-спортивної роботи, вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

3. Затвердити Положення про Раду Українського козацтва (додається).

4. Установити, що Рада утворюється у складi Голови, секретаря та iнших членiв Ради.

Раду очолює Президент України.

Членами Ради є керiвники всеукраїнських козацьких громадських органiзацiй, зареєстрованих вiдповiдно до Закону України "Про об'єднання громадян". До складу Ради можуть входити також iншi особи, якi зробили значний внесок у вiдродження та розвиток Українського козацтва.

5. Призначити АРЖЕВIТIНА Станiслава Михайловича - Радника Президента України - секретарем Ради Українського козацтва.

6. Лiквiдувати Координацiйну раду з питань розвитку Українського козацтва.

7. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

Указ Президента України вiд 6 жовтня 1999 року № 1283 "Про Координацiйну раду з питань розвитку Українського козацтва";

Указ Президента України вiд 22 грудня 1999 року № 1610 "Про Положення про Координацiйну раду з питань розвитку Українського козацтва";

Указ Президента України вiд 23 сiчня 2001 року № 37 "Про склад Координацiйної ради з питань розвитку Українського козацтва".

м. Київ, 4 червня 2005 року, № 916/2005

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Раду Українського козацтва

1. Рада Українського козацтва (далi - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентовi України.

2. У своїй дiяльностi Рада керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- здiйснення аналiзу стану розвитку Українського козацтва, а також заходiв iз забезпечення взаємодiї органiв виконавчої влади i козацьких громадських органiзацiй у сферi вiдродження iсторико-культурних та господарських традицiй Українського козацтва;

- участь у розробленнi та реалiзацiї державних програм розвитку Українського козацтва;

- внесення в установленому порядку пропозицiй щодо формування та реалiзацiї державної полiтики у цiй сферi.

4. Рада вiдповiдно до покладених на неї завдань:

- вивчає та аналiзує стан розвитку козацького руху в Українi;

- здiйснює пiдготовку у межах своїх повноважень рекомендацiй щодо вiдродження та розвитку традицiй Українського козацтва;

- вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо формування державної полiтики у сферi вiдродження та розвитку iсторичних, патрiотичних, господарських та культурних традицiй Українського козацтва, а також щодо сприяння роботi громадських, релiгiйних органiзацiй, благодiйних фондiв, окремих громадян щодо вiдродження Українського козацтва;

- розробляє та бере участь у виконаннi проектiв та програм розвитку Українського козацтва;

- бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв з питань, що належать до її компетенцiї;

- сприяє укомплектуванню окремих пiдроздiлiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань призовниками, якi є членами козацьких органiзацiй;

- сприяє охоронi пам'яток iсторiї та культури, природоохороннiй та науково-пошуковiй роботi, органiзацiї та проведенню фестивалiв козацької творчостi, спортивних змагань, вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо вiдновлення iсторичних назв, пов'язаних з iсторiєю Українського козацтва;

- проводить через засоби масової iнформацiї iнформацiйну та роз'яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, вiдродження та розвитку його iсторичних, патрiотичних, господарських та культурних традицiй.

5. Рада пiд час виконання покладених на неї завдань взаємодiє з органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування у питаннях вiдродження та розвитку iсторичних, патрiотичних, господарських та культурних традицiй Українського козацтва, а також з навчальними закладами, науковими установами щодо патрiотичного виховання, органiзацiї фiзкультурно-спортивної та культурно-просвiтницької роботи серед молодi.

6. Рада має право:

- одержувати в установленому порядку вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади iнформацiю, документи i матерiали з питань, що належать до її компетенцiї;

- утворювати в разi потреби тимчасовi робочi групи.

7. Рада здiйснює свою дiяльнiсть на громадських засадах.

8. Рада утворюється у складi Голови, секретаря та iнших членiв Ради.

Раду очолює Президент України.

Членами Ради є керiвники всеукраїнських козацьких громадських органiзацiй, зареєстрованих вiдповiдно до Закону України "Про об'єднання громадян".

Для набуття членства в Радi керiвник всеукраїнської козацької громадської органiзацiї подає на iм'я Голови Ради заяву, до якої додаються копiя рiшення вищого статутного органу всеукраїнської козацької громадської органiзацiї про пiдтвердження повноважень вiдповiдного керiвника, копiї свiдоцтва про реєстрацiю всеукраїнської козацької громадської органiзацiї та статуту (положення).

До складу Ради можуть входити також iншi особи, якi зробили значний внесок у вiдродження та розвиток Українського козацтва. Рiшення про введення до складу Ради таких осiб приймається Радою.

Секретаря Ради призначає Президент України.

Секретар Ради забезпечує дiяльнiсть Ради у перiод мiж її засiданнями, а також:

- органiзовує дiяльнiсть Ради;

- формує порядок денний засiдань Ради та скликає її засiдання;

- за дорученням Голови Ради представляє Раду у вiдносинах з центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, пiдприємствами, установами, органiзацiями.

9. Органiзацiйною формою роботи Ради є засiдання, якi проводяться в мiру потреби, але не рiдше одного разу на три мiсяцi.

Головуючим на засiданнях є Голова Ради. За вiдсутностi Голови Ради її засiдання вiдкриває секретар Ради i Рада зi свого складу обирає головуючого.

Рада правомочна вирiшувати питання, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її членiв.

Рiшення Ради приймаються бiльшiстю голосiв членiв Ради i оформляються протоколом.

Члени Ради мають рiвнi права. Кожний член Ради має один голос.

У разi якщо член Ради не згоден з її рiшенням або не може бути присутнiм на засiданнi, вiн може висловити свою думку з питань, що розглядаються, письмово.

10. Рада використовує в роботi бланки зi своїм найменуванням.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про забезпечення діяльності Координаційної

Ради з питань розвитку Українського козацтва

м. Київ, 5 жовтня 2000 року, № 395-р

Взяти до вiдома, що органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Координацiйної ради з питань розвитку Українського козацтва здiйснюватиме Товариство сприяння оборонi України. Фiнансове забезпечення дiяльностi Координацiйної ради з питань розвитку Українського козацтва здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених в державного бюджетi на утримання Мiноборони, починаючи з 2001 року. Державному комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення забезпечувати висвiтлення дiяльностi Координацiйної ради з питань розвитку Українського козацтва у засобах масової iнформацiї.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи з підтримки розвитку

Українського козацтва

Ураховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності та з метою взаємодії органів виконавчої влади та козацьких громадських організацій у здійсненні заходів щодо відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва постановляю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк розроблення та затвердити Державну програму розвитку Українського козацтва на 2008 - 2010 роки.

2. Підтримати пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо залучення в установленому порядку козацьких громадських організацій до участі в:

- забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, здійсненні заходів, у тому числі передбачених Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007 - 2009 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767, із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;

- ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

- науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових об'єктів з історії Українського козацтва, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших діячів;

- створенні реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійсненні обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з історією Українського козацтва;

- реалізації заходів із реставрації, відбудови, впорядкування пам'яток історії і культури Українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх січей та паланок, зі збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об'єкти, пов'язані з історією Українського козацтва;

- утворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових мистецтв;

- наданні науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у пропаганді історії, культури і традицій Українського козацтва;

- створенні документальних та художніх фільмів, присвячених історії Українського козацтва та подіям козацької доби;

- здійсненні заходів з розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, що відображають історію та традиції Українського козацтва;

- заходах із військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин, присвяченої відзначенню важливих історичних подій в Україні;

- фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

- реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;

- роботі з відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов'язаних з історією Українського козацтва;

- підготовці та внесенні пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, почесних найменувань, пов'язаних з іменами видатних українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

- підготовці та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з історії Українського козацтва та ювілейних річниць, пов'язаних з життям та діяльністю його видатних діячів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям залучати в установленому порядку та в межах своєї компетенції за сприяння Ради Українського козацтва, утвореної Указом Президента України від 4 червня 2005 року № 916, козацькі громадські організації до здійснення заходів, зазначених у статті 2 цього Указу.

4. Міністерству закордонних справ України надавати в установленому порядку підтримку козацьким громадським організаціям у здійсненні заходів із виявлення місць поховань українських гетьманів та козацьких полководців в інших державах та можливого перепоховання їх в Україні, а також із виявлення пов'язаних з історією Українського козацтва предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 травня 2007 року, № 378/2007

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом

гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві

З нагоди відзначення у 2009 році 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у битві під Конотопом у 1659 році (Конотопська битва), з метою відновлення історичної правди та національної пам’яті, поширення повної та об’єктивної інформації про події середини XVII століття в Україні, на підтримку ініціативи громадськості постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, включивши до його складу представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук України, Ради Українського козацтва, громадськості;

2) розробити та затвердити у місячний строк план заходів з підготовки та відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, передбачивши, зокрема:

організацію та проведення урочистих заходів з нагоди 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві;

проведення у 2008 та 2009 роках в селі Шаповалівці Конотопського району Сумської області Всеукраїнського фестивалю "Козацький родослав";

проведення у квітні 2009 року в Автономній Республіці Крим наукової конференції, присвяченої історії українсько-кримського союзу середини XVII століття, у червні 2009 року у місті Києві наукової конференції, присвяченої військовим подіям під Конотопом у 1659 році, а також проведення тематичних конференцій, круглих столів в інших містах України;

організацію протягом 2008 - 2009 років у навчальних закладах, закладах культури, військових з’єднаннях і частинах заходів, присвячених Конотопській битві;

забезпечення поглибленого вивчення у навчальних закладах подій, пов’язаних з Конотопською битвою;

проведення дослідницької роботи з вивчення цих подій, підготовку і видання наукової та науково-популярної літератури, проведення археологічних досліджень на місцях, пов’язаних з Конотопською битвою;

створення документального фільму про Конотопську битву;

заходи з вивчення та популяризації політичної та військової діяльності гетьмана України Івана Виговського, інших визначних воєначальників та учасників бойових дій у Конотопській битві;

забезпечення організації тематичних виставок документів, книг, речових та інших пам’яток, пов’язаних з військовими подіями під Конотопом у 1659 році;

карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети на відзнаку 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві;

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 350-річчю перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, здійснення спецпогашення поштової марки;

3) забезпечити разом з Сумською обласною державною адміністрацією вирішення питання щодо спорудження в установленому порядку меморіального комплексу, присвяченого перемозі війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві;

4) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування у 2008 та 2009 роках заходів, пов’язаних з підготовкою та відзначенням 350-річчя перемоги війська гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вивчити питання та у разі необхідності вжити заходів щодо найменування чи перейменування в установленому порядку вулиць, проспектів, майданів у населених пунктах України, військових частин, навчальних закладів на честь перемоги у Конотопській битві, гетьмана України Івана Виговського, інших визначних воєначальників та учасників бойових дій у Конотопській битві.

3. Міністерству закордонних справ України вжити заходів щодо: залучення до участі в урочистостях з нагоди 350-річчя перемоги війська гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві представників дипломатичного корпусу іноземних держав та української громадськості за кордоном;

організації закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди відзначення 350-річчя перемоги війська гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві і донесення до міжнародної спільноти об’єктивної інформації про події, пов’язані з Конотопською битвою.

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 350-річчя перемоги війська гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, організувати цикли тематичних теле- і радіопередач, виступи провідних учених та представників громадськості.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

11 березня 2008 року